logo-for-printing

Fjármálastöðugleikanefnd

Ákvarðanir um beitingu stjórntækja Seðlabanka Íslands varðandi fjármálastöðugleika, eru teknar af fjármálastöðugleikanefnd samkvæmt lögum nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands, sem samþykkt voru í júlí 2019. Ákvarðanir fjármálastöðugleikanefndar skulu byggjast á vönduðu mati á ástandi og horfum í fjármálakerfinu.

Í fjármálastöðugleikanefnd sitja Ásgeir Jónsson formaður, Gunnar Jakobsson staðgengill formanns, Rannveig Sigurðardóttir, Unnur Gunnarsdóttir, Axel Hall, Bryndís Ásbjarnardóttir og Guðmundur Kristján Tómasson. Ráðuneytisstjóri, eða tilnefndur embættismaður ráðuneytis sem fer með málefni fjármálastöðugleika, skal eiga sæti á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt en án atkvæðisréttar. Samsetning fjármálastöðugleikanefndar skal vera þannig að nefndin búi sam­eigin­lega yfir fullnægjandi þekkingu, hæfni og reynslu til að vinna þau verkefni sem nefndinni eru falin. Ráðherra getur aðeins skipað sama mann í fjármálastöðugleikanefnd tvisvar sinnum. Seðla­banka­stjóri er formaður fjármálastöðugleikanefndar og er varaseðlabankastjóri fjármála­stöðugleika staðgengill hans.

Verkefni fjármálastöðugleikanefndar

Verkefni fjármálastöðugleikanefndar eru að:

  • leggja mat á ástand og horfur í fjármálakerfinu, kerfisáhættu og fjármálastöðugleika,
  • fjalla um og skilgreina þær aðgerðir sem taldar eru nauðsynlegar á hverjum tíma til að hafa áhrif á fjármálakerfið, í þeim tilgangi að efla og varðveita fjármálastöðugleika, og beina í því skyni ábendingum til viðeigandi stjórnvalda þegar tilefni er til,
  • samþykkja stjórnvaldsfyrirmæli og taka þær ákvarðanir sem nefndinni er falið að taka með lögum,
  • ákveða hvaða eftirlitsskyldir aðilar, innviðir og markaðir skuli teljast kerfislega mikilvægir og þess eðlis að starfsemi þeirra geti haft áhrif á fjármálastöðugleika.

Fundir fjármálastöðugleikanefndar

Fjármálastöðugleikanefnd er ályktunarhæf ef fimm af sjö nefndarmönnum sitja fund nefndar­innar. Ákvarðanir fjármálastöðugleikanefndar skulu teknar með einföldum meiri hluta, en falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns.

Fjármálastöðugleikanefnd skal halda fundi að minnsta kosti fjórum sinnum á ári. Auk þess getur fjármálastöðugleikanefnd haldið fund ef formaður ákveður eða þrír nefndarmenn krefjast þess. Fjármálastöðugleikanefnd setur sér starfsreglur, m.a. um undirbúning, rökstuðning og kynningu ákvarðana sinna. Fjármálastöðugleikanefnd skal halda fundargerðir. Opinberlega skal birta ákvarð­anir fjármálastöðugleikanefndar um beitingu stjórntækja á sviði fjármálastöðugleika og gera grein fyrir forsendum þeirra og mati á ástandi, svo og birta fundar­gerðir þess efnis, nema ef ætla má að opinber birting geti haft neikvæð áhrif á fjármálastöðugleika. Fundargerðir og gögn sem eru unnin fyrir fjármálastöðugleikanefnd eða eru þar til meðferðar eru undanþegin upplýsingarétti sam­kvæmt upplýsingalögum og stjórnsýslulögum.

Fjármálastöðugleikanefnd skal skila Alþingi skýrslu um störf sín einu sinni á ári. Skýrsluna skal ræða í þeirri þingnefnd sem þingforseti ákveður.

Starfsreglur Fjármálastöðugleikanefndar

 

Fundargerðir og yfirlýsingar fjármálastöðugleikanefndar

Dagsetning funda
fjármálastöðugleikanefndar
Yfirlýsingar   Fundargerðir
fjármálastöðugleikanefndar
10. mars   10. mars
16. mars 18. mars  16. mars
31. mars 8. apríl  31. mars
22. - 23. júní 1. júlí  22. - 23. júní
14. - 15. september     
14. desember