logo-for-printing

Fjármálastöðugleikanefnd

Ákvarðanir um beitingu stjórntækja Seðlabanka Íslands varðandi fjármálastöðugleika, eru teknar af fjármálastöðugleikanefnd í samræmi við lög nr. 92/2019, um Seðlabanka Íslands. Ákvarðanir fjármálastöðugleikanefndar skulu byggjast á vönduðu mati á ástandi og horfum í fjármálakerfinu. Sem dæmi um stjórntæki varðandi fjármálastöðugleika eru reglur um eiginfjárauka, gjaldeyrisjöfnuð, laust fé og stöðuga fjármögnun hjá fjármálafyrirtækjum og reglur sem takmarka áhættu sem lántakendur mega taka, svo sem takmarkanir á veðsetningarhlutföllum og greiðslubyrði fasteignalána í hlutfalli við tekjur.

Í fjármálastöðugleikanefnd sitja seðlabankastjóri, allir varaseðlabankastjórarnir þrír og þrír sérfræðingar í málefnum fjármálamarkaða eða hagfræði sem ráðherra, sem fer með málefni fjármálastöðugleika, skipar til fimm ára í senn. Ráðuneytisstjóri, eða tilnefndur embættismaður ráðuneytis sem fer með málefni fjármálastöðugleika á sæti á fundum nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt en án atkvæðisréttar. Samsetning fjármálastöðugleikanefndar skal vera þannig að meðlimir nefndarinnar búi sameiginlega yfir fullnægjandi þekkingu, hæfni og reynslu til að vinna þau verkefni sem henni eru falin. Ráðherra getur aðeins skipað sama mann í fjármálastöðugleikanefnd tvisvar sinnum. Seðla­banka­stjóri er formaður fjármálastöðugleikanefndar og er varaseðlabankastjóri fjármála­stöðugleika staðgengill hans.

Fjármálastöðugleikanefnd er nú skipuð þannig: Ásgeir Jónsson formaður, Arnór Sighvatsson (frá 1. maí 2024), Rannveig Sigurðardóttir, Björk Sigurgísladóttir, Axel Hall, Bryndís Ásbjarnardóttir og Guðmundur Kristján Tómasson. Auk þeirra á tilnefndur embættismaður ráðuneytis sæti á fundum nefndarinnar, samanber það sem áður segir.

 

Mynd af fjármálastöðugleikanefnd, tekin fyrir fund nefndarinnar í september 2023. Sitjandi frá vinstri eru Rannveig Sigurðardóttir, Ásgeir Jónsson formaður, Gunnar Jakobsson og Björk Sigurgísladóttir. Standandi frá vinstri eru Rósa Björk Sveinsdóttir, Guðmundur Kristján Tómasson, Axel Hall, Bryndís Ásbjarnardóttir og Guðrún Þorleifsdóttir. Guðrún er fulltrúi fjármála- og efnahagsráðuneytis með málsfrelsi og tillögurétt  en án atkvæðisréttar. Rósa er ritari nefndarinnar

 

Verkefni fjármálastöðugleikanefndar

Verkefni fjármálastöðugleikanefndar eru að:

  • leggja mat á ástand og horfur í fjármálakerfinu, kerfisáhættu (kerfisbundna áhættu eða áhættu í kerfinu) og fjármálastöðugleika,
  • fjalla um og skilgreina þær aðgerðir sem taldar eru nauðsynlegar á hverjum tíma til að hafa áhrif á fjármálakerfið, í þeim tilgangi að efla og varðveita fjármálastöðugleika, og beina í því skyni ábendingum til viðeigandi stjórnvalda þegar tilefni er til,
  • samþykkja stjórnvaldsfyrirmæli og taka þær ákvarðanir sem nefndinni er falið að taka með lögum,
  • ákveða hvaða eftirlitsskyldir aðilar, innviðir og markaðir skuli teljast kerfislega mikilvægir og þess eðlis að starfsemi þeirra geti haft áhrif á fjármálastöðugleika.

 

Fundir fjármálastöðugleikanefndar

Fjármálastöðugleikanefnd skal halda fundi að minnsta kosti fjórum sinnum á ári. Auk þess getur fjármálastöðugleikanefnd haldið fund ef formaður ákveður eða þrír nefndarmenn krefjast þess. Fjármálastöðugleikanefnd setur sér starfsreglur, m.a. um undirbúning, rökstuðning og kynningu ákvarðana sinna. Opinberlega skal birta ákvarðanir fjármálastöðugleikanefndar um beitingu stjórntækja á sviði fjármálastöðugleika og gera grein fyrir forsendum þeirra og mati á ástandi, svo og birta fundargerðir þess efnis, nema ef ætla má að opinber birting geti haft neikvæð áhrif á fjármálastöðugleika. Fjármálastöðugleikanefnd er ályktunarhæf ef fimm af sjö nefndarmönnum sitja fund nefndar­innar. Ákvarðanir fjármálastöðugleikanefndar skulu teknar með einföldum meirihluta, en falli atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns.

Fjármálastöðugleikanefnd skal skila Alþingi skýrslu um störf sín einu sinni á ári. Skýrsluna skal ræða í þeirri þingnefnd sem þingforseti ákveður.

Starfsreglur fjármálastöðugleikanefndar

 

Fundargerðir og yfirlýsingar fjármálastöðugleikanefndar

 

Dagsetning funda
fjármálastöðugleikanefndar
Yfirlýsingar  Dagsetning birtingar
fundargerða nefndarinnar
10. mars 2020 1.júlí 2020
16. mars 202018. mars1. júlí 2020
31. mars 20208. apríl 1. júlí 2020
22. - 23. júní 20201. júlí 21. júlí 2020
21. - 22. september 202023. september 27. október 2020
14. - 15. desember 202016. desember 29. mars 2021
12. - 13. apríl 202114. apríl 31. maí 2021
28. - 29. júní 202130. júní27. júlí 2021
27. - 28. september 202129. september29. október 2021
5. nóvember 2021  29. nóvember 2021
6. - 7. desember 2021  8. desember14. janúar 2022
14. - 15. mars 2022  16. mars8. apríl 2022 
13. - 14. júní 2022  15. júní1. júlí 2022 
26. - 27. september 2022  28. september26. október 2022
5. - 6. desember 2022 7. desember4. janúar 2023
13. - 14. mars 202315. mars12. apríl 2023
2, 5. - 6. júní 20237. júní5. júlí 2023
18. - 19. september 202320. september1. nóvember 2023 
 4. - 5. desember 20236. desember3. janúar 2024 
 21. febrúar 202422. febrúar11. mars 2024
11. - 12. mars 202413. mars10. apríl 2024
 3. - 4. júní 2024 5. júní