Jafnlaunastefna

Merki jafnlaunavottunar

Seðlabanki Íslands fylgir ákvæðum laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Það er stefna Seðlabankans að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara og réttinda fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá bankanum. Seðlabankinn fylgir öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma.

Seðlabankinn leggur áherslu á að bjóða starfsmönnum sínum samkeppnishæf laun og starfskjör. Laun starfsmanna Seðlabankans eiga að endurspegla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra um þekkingu, hæfni og ábyrgð til að sinna starfinu. Jafnlaunaviðmið kerfisins eru menntun, starfsreynsla, fagleg ábyrgð, þekking, mannaforráð, fjárhagsleg ábyrgð og þjóðhagsleg ábyrgð. Frammistaða í starfi hefur jafnframt áhrif og vega þar þyngst samskiptahæfni, sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

Til þess að framfylgja jafnlaunastefnu sinni skuldbindur Seðlabankinn sig til að skjalfesta, innleiða og viðhalda jafnlaunakerfi sem byggir á íslenska jafnlaunastaðlinum ÍST 85. Með jafnlaunakerfinu á það að vera tryggt að launaákvarðanir séu byggðar á málefnalegum sjónarmiðum en feli ekki í sér beina eða óbeina mismunun vegna kyns eða annarra atriða. Með innleiðingu jafnlaunakerfis er ákveðið verklag við launaákvarðanir fastsett innan bankans sem tryggja á jafnrétti, stöðugar umbætur og viðbrögð sem felast í leiðréttingu kynbundins launamunar, komi hann í ljós.

Mannauðsstjóri fer yfir laun starfsmanna Seðlabankans tvisvar á ári í samvinnu við framkvæmdastjóra hvers sviðs. Tilgangur slíkrar yfirferðar er að tryggja að samræmis sé gætt í launagreiðslum með hliðsjón af jafnlaunastefnu bankans. Rökstuddar tillögur eru settar fram eftir slíka yfirferð og skjalfestar. 

Starfsmenn geta fengið viðtal við framkvæmdastjóra sinn um endurskoðun launa enda eiga þeir rétt á slíku samtali skv. kjarasamningi SSF einu sinni á ári. Framkvæmdastjóri metur í samvinnu við mannauðsstjóra hvort tilefni sé til þess að endurskoða laun tiltekins starfsmanns.

Til þess að tryggja eftirfylgni og stöðugar umbætur á jafnlaunakerfi bankans í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85:2012 skuldbindur bankinn sig til eftirfarandi aðgerða: 

• Að setja fram jafnlaunamarkmið og jafnlaunastefnu og kynna fyrir starfsfólki bankans.
• Að fá ytri úttekt á jafnlaunakerfinu og launagreiningu til að greina hvort um kynbundinn launamun sé að ræða. Komi hann í ljós skal hann leiðréttur.
• Að gera innri úttekt á jafnlaunakerfinu til að tryggja gæði jafnlaunakerfins.
• Birta stefnuna á innri og ytri vef sínum.

Mannauðsstjóri ber ábyrgð á skjalfestingu, innleiðingu og framkvæmd stefnunnar ásamt því að sjá til þess að stefnunni sé viðhaldið og að hún sé endurskoðuð árlega af framkvæmdastjórum bankans og bankastjóra. Jafnframt skal mannauðsstjóri aðstoða seðlabankastjóra við að tryggja að kröfum laga sem og öðrum kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé mætt.