logo-for-printing

04. desember 2014

Seðlabankinn veitir LBI undanþágu fyrir greiðslu til forgangskröfuhafa

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands hefur, að undangengnu lögbundnu samráði við fjármála- og efnahagsráðherra, veitt LBI hf. undanþágu frá lögum um gjaldeyrismál sem gerir bankanum fært að inna af hendi greiðslur til forgangskröfuhafa fyrir um 400 milljarða króna. Þá hefur Seðlabanki Íslands veitt LBI hf. vilyrði um undanþágur vegna frekari hlutagreiðslna til forgangskröfuhafa af framtíðarinnheimtum hjá LBI hf., að því gefnu að slíkar undanþágur verði þá ekki taldar raska stöðugleika í gengis- og peningamálum, í samræmi við þau sjónarmið sem lögð eru til grundvallar afgreiðslu við veitingu slíkra undanþága.

Tildrög undanþágunnar eru þau að LBI hf. og Landsbankinn hf. hafa náð samkomulagi um breytingar á skilmálum skuldabréfa sem útgefin voru af Landsbankanum hf. á grundvelli ákvörðunar Fjármálaeftirlitsins frá 9. október 2008 um uppskiptingu eigna og skuldbindinga í kjölfar falls Landsbanka Íslands hf. Samkomulagið felur í sér lengingu á eftirstöðvatíma skuldabréfanna og þátttöku LBI hf. í endurfjármögnunaráhættu Landsbankans hf. eftir 2018. Það felur í sér vissar breytingar á samkomulagi þessara aðila frá 8. maí sl. en að öðru leyti mun það taka gildi samhliða undanþágu Seðlabanka Íslands. Skilyrði þess af hálfu LBI hf. að samkomulag LBI og Landsbankans um skilmálabreytingar taki gildi var að ofangreind undanþága og vilyrði yrði veitt. Þessi gildisskilyrði eru mun takmarkaðri en LBI hf. óskaði eftir í júní síðastliðnum í framhaldi af samkomulaginu frá 8. maí sl. Þá var beðið um mjög víðtækar undanþágur sem tóku til allra eigna búsins.

Niðurstaða Seðlabanka Íslands varðandi undanþáguna og tengt vilyrði byggist á tvenns konar greiningu. Annars vegar á áhrifum þess að samningur Landsbankans hf. og LBI hf. um breytingu skilmála þessara skuldabréfa næði fram að ganga. Hins vegar á áhrifum undanþágunnar sem slíkrar og tengdrar útgreiðslu úr búi LBI á greiðslujöfnuð og fjármálastöðugleika en einnig var litið til þess fordæmis sem hún kynni að skapa.

Að mati Seðlabankans mun skilmálabreytingin hafa jákvæð áhrif á efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika þjóðarbúsins og auðvelda losun fjármagnshafta. Hætta á óstöðugleika í greiðslujöfnuði þjóðarbúsins næstu árin minnkar því, enda verður greiðslubyrði af gjaldeyrisskuldum innlendra aðila töluvert minni en áður var áætlað eða sem nemur 124 ma.kr. fram til ársins 2018. Betri fjármögnun Landsbankans hf. ætti að liðka fyrir fjármögnun Landsbankans á erlendum lánsfjármörkuðum á viðráðanlegum kjörum og auðvelda honum að mæta þörfum atvinnulífsins fyrir lánsfjármagn í erlendri mynt.

Nánari upplýsingar veitir Már Guðmundsson seðlabankastjóri í síma 569-9600.

 

Nr. 41/2014
4. desember 2014

 

Til baka